Compliance i SEC DATACOM

Hos SEC DATACOM har vi ett efterlevnadsprogram för företag som förutom våra förpliktelser enligt GDPR och policy om personlig integritet också omfattar en obligatorisk utbildningsmodul mot korruption för alla anställda.

Information om efterlevnad
Compliance
GDPR och integritetspolicy

Här hittar du information om våra förpliktelser enligt GDPR och policy om personlig integritet (Data Privacy Policy)

SEC DATACOM – Data Privacy Policy

Compliance
Anti-korruption

Korruption inverkar negativt på både näringsliv och samhället i stort. Det inte bara undergräver ekonomisk tillväxt och demokratiska institutioner, utan tvingar framför allt kvar många människor världen över i fattigdom. SEC DATACOM är förpliktigat att göra sitt yttersta för att följa nationella och internationella lagar och föreskrifter gällande korruption. Därför måste alla våra anställda varje år genomgå vidareutbildning som rör flera ämnesområden ifråga om korruption, däribland: Definitioner av korruption:

  • Faktorer som påverkar korruption
  • Typer av korruption
  • Anti-korruption i EU
  • FN:s insyn och anti-korruption
Compliance
System för visselblåsare

Vi främjar en öppen företagskultur där alla interna såväl som externa intressenter har möjlighet att rapportera in om de misstänker att det förekommer oegentligheter eller olagliga eller oetiska aktiviteter – givetvis helt konfidentiellt. Systemet kan bland annat ge oss en tidig varning i syfte att minska riskerna och att hålla en hög etisk nivå på företaget och upprätthålla förtroendet för oss.

Vad kan rapporteras

Om det förekommer misstankar om allvarliga missförhållanden som t.ex. korruption, bestickning, bedrägeri, över- eller underfakturering, förskingring, bristande säkerhet i arbetsmiljön, kränkningar, trakasserier eller lagöverträdelser inom områden som personuppgifter, skatt och miljö.  Rapportera även om du är osäker!

Inrapportering:

Rapportering görs via länkarna nedan. Om rapporten rör medarbetare eller chefer rapporteras detta till CFO Peter Fahoum som kommer att behandla ärendet tillsammans med resten av styrelsen. Om rapporten rör en eller flera medlemmar av styrelsen ställs rapporten till styrelsens ordförande Vagn Thorup.

Inrapportera här:

Rapporter som rör chefer eller medarbetare:peterf@secdatacom.dk

Rapporter som rör styrelsemedlemmar:vagn.thorup@vthlaw.dk